Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adembescherming

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Adembescherming

Veilig doorademen - ademhalingsbescherming voor elk gebruik

Volgens de ARBO moet elke werkgever adembescherming bieden als zijn werknemers kunnen worden blootgesteld aan schadelijke (giftige, bijtende, irriterende) gassen, dampen, nevel of stof.

Ademhalingsbescherming voor elk gebruik

De Arbowet verplicht alle bedrijven om een risicobeoordeling uit te voeren van alle werkplekken. De analyse van de gevaren is onder andere bedoeld om de basis te leggen voor het kiezen van de juiste adembescherming. De ondernemer moet de volgende punten controleren:

·         Aard en omvang van het risico

·         Risicoduur

·         Risico waarschijnlijkheid

Bij de risicoanalyse is de werkgever verplicht de verontreinigende stoffen te registreren en de concentratie te bepalen. De concentratie wordt geregistreerd aan de hand van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL).

Definitie van de AGW-waarde

De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL Occupational Exposure Limits) is de tijdgewogen gemiddelde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek waarbij geen acute of chronische schade aan de gezondheid van de werknemers te verwachten is.

Keuze uit ademhalingsbescherming

Als de grenswaarden bekend zijn, kan na het uitvoeren van de risicoanalyse geschikte adembescherming worden gekozen.

Vereisten voor gebruik

De omgevingslucht moet ten minste 17 vol.% zuurstof bevatten. Filter inrichtingen mogen niet worden gebruikt als de verontreinigende stoffen of hun concentratie niet bekend zijn. Deeltjes filterende halfgelaatsmaskers tegen radioactieve stoffen of in de lucht verspreidde biologische agentia zijn voor eenmalig gebruik.

Levensduur van ademhalingsbescherming

De gebruiksduur van adembescherming filters is afhankelijk van de concentratie van de vervuiling en het soort activiteit dat wordt uitgevoerd. Bij zware lichamelijke inspanning is de luchtdoorstroming groter en daarom is een sneller verbruik te verwachten. Het einde van de levensduur van gasfilters is te herkennen aan de geur of smaak van de betreffende stoffen. Aangezien u op deze perceptie moet vertrouwen, mogen standaard filterapparaten niet worden gebruikt tegen gassen die niet kunnen worden geroken of geproefd (bijv. Koolmonoxide). Als de ademweerstand sterk toeneemt bij het gebruik van deeltjesfilters, dan is het filtermateriaal verzadigd en moet een nieuw filter worden gebruikt.